Az affektív szociális kompetencia kérdőív A fejlesztés folyamata és az értékelők működésének feltárása

Main Article Content

Szabadi Magdolna

Absztrakt

A szociális és érzelmi készségek, képességekfejlesztésénekigénye megjelenik társadalmi és oktatáspolitikai elvárásokban. ANemzeti alaptanterv (2012)a kompetenciafejlesztéssel összefüggően nevezimeg az e területet felölelő szocialitásfejlesztésénekszükségét.Az értékközvetítésben, sőt a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is egyre inkább megéljük a család szocializációs szerepének csökkenését(pl. Zsolnai, 2009).A helyzet megsegítéséreszámos nemzetközi vizsgálathangsúlyozza az iskolai keretek közötti szociáliskészség-fejlesztő programok fontosságát(pl. Han &Kemple, 2006;Cheung &Lee, 2010). A prob-léma viszontaz, hogy hiányzik annak a pedagógusrétegnek a fejlesztése, akiktől mindezt elvárjuk.Célunk egy mérőeszközkidolgozásavolt tanítóés tanárszakos hallgatóknak, melykérdőívegyválasztott modell érzelmi tényezőitméri. A tanulmányaz eszközkidolgozá-sánaklépéseit és az értékelőkműködését ismerteti. A kérdőívHalberstadt, Denham,&Dunsmore(2001a, 2001b) affektív-szociális kompetenciamodelljéreépül. Az elmélethá-rom fő komponenst,az érzelmiüzenetek küldését, fogadásátés megtapasztalását határoz meg, ezeken belül négy elemet,a tudatosítást, az azonosítást, a kontextusba helyezéstés a szabályozástkülönbözteti meg. A kipróbálás során az eszköz megbízhatóságának bizo-nyos fajtáit tártuk fel tanár szakos hallgatók körében. A résztvevőkválaszait kilenc füg-getlen bíráló jellemezte az általunk előre kialakított szempontrendszer szerint. Ugyanazon válaszok értékelését a kódolókhárom alkalommal, a 2012–2013-as tanév elején, végén és három évvel később végezték el. Az adatok alapján értékelőrendszerünk alkalmazhatóta-nítóés tanár szakos hallgatók számára készített fejlesztőprogramban.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Szabadi, M. (2016). Az affektív szociális kompetencia kérdőív: A fejlesztés folyamata és az értékelők működésének feltárása. Magyar Pedagógia, 116(4), 383–402. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.4.383
Rovat
Tanulmányok