Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről

Main Article Content

Tóth Edit

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben számos fejlett ország növelte oktatási ráfordításait, azonban en-nek hatására nagyon kevés országban javult a tanulók tudásával mért oktatási teljesít-mény (Barber és Mourshed, 2007). E jelenség mind a tanulói, mind a szakmai eredmé-nyesség biztosítása érdekében különféle beavatkozásra késztette a kormányzatokat: min-denekelőtt az oktatásirányítás újragondolását és elszámoltathatósági rendszerek beveze-tését. A tanulói teljesítmény egyre több országban vált a közoktatás monitorozásának, el-számoltathatósági rendszerének központi elemévé – hazánkban az Országos kompeten-ciamérés szolgál a közoktatás eredményességének mérésére. A tanulmány első részében ismertetjük a tanulóiteljesítmény-méréseken alapuló el-számoltathatósági rendszerek általános jellemzőit, majd bemutatjuk ezek tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt lehetséges pozitív és negatív hatásait. A második részben összefog-laljuk az általunk végzett kérdőíves vizsgálat főbb eredményeit. A 2010-es vizsgálat cél-ja az általános iskolában dolgozó pedagógusok rendszerszintű mérések és visszajelzéseik hasznosságával, hasznosíthatóságával, az Országos kompetenciamérés miatt érzett kény-szerhatásról, a felmérésre való felkészülésről alkotott nézeteinek feltárása volt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Tóth, E. (2011). Pedagógusok nézetei a tanulóiteljesítmény-mérésekről. Magyar Pedagógia, 111(3), 225–249. Elérés forrás https://www.magyarpedagogia.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/33
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei