Mire gondolnak a magyar tanulók a célstruktúrák-kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor?

Main Article Content

Fejes József Balázs
Rausch Attila
Török Tímea

Absztrakt

Az osztálytermi környezetközponti jelentőségű a tanulók motivációja, bevonódásaés teljesítménye szempontjából.Napjainkban az osztálytermi környezetés a tanulási moti-váció összefüggésénekmegismeréséhez az egyik domináns megközelítést a célorientáci-ós elméletkínálja(l. Kaplanés Maehr, 2007; Urdan, 2010), melynek keretei között az osztályterem motivációs jellemzőinekholisztikusmutatóikénta célstruktúrákat alkal-mazzák.Jelen kutatás annak vizsgálatára vállalkozik, hogy e mutatók az osztálytermi környezet melytovábbisajátosságaivalhozhatók összefüggésbea magyar tanulók észle-lése alapján.E kapcsolatok feltérképezése azokat a beavatkozási pontokat adhatja meg, amelyekenkeresztül a tanulók motivációjaelőnyösen befolyásolható.Tanulmányunk két empirikus vizsgálat eredményeit összegzi. Első felmérésünka magyar nyelvűOsztálytermi Célstruktúrák Kérdőív továbbfejlesztését célozza. Második felmérésünkben,Patrickés Ryan(2008) vizsgálati megoldását alkalmazva,azOsztály-termi Célstruktúrák Kérdőív Likert-skálásállításaihoznyílt végű kérdéseket kapcsol-tunk, hogy a tanulók nézőpontját alkalmazva információt gyűjtsünk a célstruktúrák ész-lelését befolyásoló osztálytermi sajátosságokról.Munkánk elméleti hátterekéntrövidenáttekintjüka célorientációs elméletet, elsősorban empirikus vizsgálatunkközponti kon-struktumaira, a célstruktúrákra fókuszálva,majdfelmérésünkeredményeit ismertetjük.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Fejes, J. B., Rausch, A., & Török, T. (2015). Mire gondolnak a magyar tanulók a célstruktúrák-kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor?. Magyar Pedagógia, 115(3), 183–213. https://doi.org/10.17670/MPed.2015.3.183
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei